A Városi Szociális Szolgálat a szociális alapszolgáltatások keretében nappali ellátást, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést (szociális konyha), a szakosított ellátások keretében átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza ellátását, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona ellátását, ezen belül demens idősek ellátását biztosítja, valamint egészségügyi szolgáltatás keretén belül otthoni szakápolást működtet.

Alapszolgáltatás

Házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodunk azokról az időskorú, beteg személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak.

Az ellátás magába foglalja a saját lakáson történő segítségnyújtás azon módjait, amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak részben képes.

A házi segítségnyújtás tevékenységeit és résztevékenységeit szociális segítés és személyi gondozás keretében látjuk el.

Főbb tevékenységeink:

 • A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.
 • A háztartási tevékenységben való közreműködés.
 • Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
 • Gondozási és ápolási feladatok ellátása a jogszabály által meghatározott résztevékenységek biztosításával.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg ebédjéről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani.

Elsősorban azon személyek vehetik igénybe hétfőtől szombatig az étkeztetést, akik korukra, egészségi állapotukra, fogyatékosságukra, betegségükre, hajléktalanságukra tekintettel szorulnak ellátásra.

Az étkeztetést kiszállítással, elvitellel vagy helyben fogyasztással lehet igénybe venni.

Idős személyek nappali ellátása keretében lehetőséget biztosítunk az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A klub szolgáltatás mellett igénybe vett étkezés esetében lehetőség van az étel helyben történő elfogyasztására.

Főbb szolgáltatásaink:

 • Szabadidős programok szervezése.
 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Munkavégzés lehetőségének szervezése.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Demens személyek részére nappali ellátás keretében folyamatos gondozói felügyeletet, az állapot felmérésre épülő fejlesztést, szinten tartást biztosítunk az állapot romlás lassítása érdekében.

Azon ellátottak számára, akik igénylik az étkezést, ebédet biztosítunk.

A Városi Szociális Szolgálat fogyatékos személyek nappali ellátását két telephelyen biztosítja.
Ellátási területe:

 • Kiskorú fogyatékos személyek esetében Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területére kiterjedően nyújt nappali ellátást a saját otthonukban élő 3. életévüket betöltött, családban élő, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére.
 • Nagykorú fogyatékos személyek esetében a családban élő, debreceni lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, veszélyeztető magatartást nem tanúsító, orvosi ellátást és állandó ápolást nem igénylő, önkiszolgálásra és önellátásra részben képes értelmi fogyatékos személyek nappali gondozását, a napközbeni tartózkodását, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítését biztosítja az intézmény.

Fogyatékos személyek nappali ellátása keretében a fogyatékos személyek nappali intézményében egyéni és csoportos fejlesztő programokat szervezünk.

A kiskorú fogyatékos személyeket ellátó nappali intézményünk helyszíne a kiskorú ellátottak fejlesztésére irányuló pedagógiai tevékenységnek. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségleteik kielégetésére, valamint pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtáson kívül tanácsadásra, esetkezelésre, gondozásra, napi háromszori étkezésre, felügyeletre, készségfejlesztésre, közösségi fejlesztésre.
Gyermekétkeztetés keretében az intézmény biztosítja az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Nagykorú fogyatékos személyek ellátása esetén kiemelt feladatunk a képességek megtartásának, fejlesztésének segítése, a mindennapi élethez szükséges szokások kialakítására, a közösségi életre való képessé tevés, az egészségi állapotuknak megfelelően terápiás jellegű foglalkoztatások szervezése, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Nagykorú fogyatékos ellátottaink számára lehetőséget biztosítunk a fejlesztő foglalkoztatásba való bekapcsolódásra.

Fontos számunkra:
• a családias légkör biztosítása,
• szeretetteljes légkörben való gondozás-nevelés,
• a fejlődés és szinten tartás segítése szabadidős programok-tevékenységek biztosításával,
• a testmozgás, egészségre nevelés biztosítása, melyhez tornaterem áll az ellátottak rendelkezésére.

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem alapszolgáltatás igénybevételére
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Jövedelemnyilatkozat
Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

Nyilatkozat adatkezeléshez (önjogú ellátott)

Nyilatkozat adatkezeléshez (törvényes képviselő esetén)

Szakosított ellátás

A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Szakosított ellátás keretében időskorúak tartós bentlakásos ellátását (a székhelyen és a Szávay Gyula utcai telephelyen), valamint időskorúak átmeneti ellátását (a székhelyen) biztosítjuk.

Ápolást, gondozást nyújtó ellátás

Az ápolást, gondozást nyújtó ellátás keretében 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) gondoskodunk, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Ápolást, gondozást nyújtó intézményünk idősek otthona, ahol az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek láthatók el, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Demens ellátást nyújtó részleg

A demens idős személyek szakszerű és biztonságos ellátása önálló részlegen biztosított. A hatályos jogi szabályozás értelmében azon időskorú személyek vehetők fel, akik rendelkeznek szakorvos által kiadott legalább középsúlyos fokozatot megállapító demencia kórképről szakvéleménnyel.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

A Szt. 82. §-a értelmében az Átmeneti ellátást nyújtó részlegre azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az átmeneti ellátást nyújtó részlegen ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítunk a Debrecen város közigazgatási területén élő rászoruló időskorúak részére.

Az egy év letelte előtt egy hónappal az intézmény orvosa, a vezető ápoló, és az intézményvezető közösen megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő visszahelyezhető-e korábbi családi környezetébe, vagy továbbra is a személyes gondoskodás útján biztosítható az ellátása.

Amennyiben ez utóbbi a szükséges, egy évvel, egy alkalommal meghosszabbítható az elhelyezés. Amennyiben tartós elhelyezést biztosító intézménybe való elhelyezés iránti kérelem befogadásra került, a szolgáltatást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel biztosítjuk az elhelyezésig.

Az egyéves időtartam számításakor az intézményben töltött időszakok – ha az ellátás megszakítása kevesebb, mint 30 napra történt – összeadódnak.

Letölthető nyomtatványok:
Letölthető kérelemcsomag az ellátás igénybevételéhez (kérelem, jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat, tájékoztató a jövedelem- és vagyonnyilatkozat kitöltéséhez, egészségi állapotra vonatkozó igazolás)

Otthoni szakápolás

A Városi Szociális Szolgálat a fenntartó által hatáskörébe utalt szociális feladatok mellett Otthoni Szakápolási Szolgálatot is működtet.

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén nyújt kórházi ápolást kiváltó vagy lerövidítő tevékenységet, melyet a beteg háziorvosa rendelhet el.

Az Otthoni Szakápolási Szolgálat Debrecen város közigazgatási területén látja el feladatát, önálló szakmai egységként. Tevékenysége során szorosan együttműködik a Városi Szociális Szolgálat Gondozó Szolgálataival, az egészségügyi alap és szakellátással.

Az ellátási felelőssége szakápolást jelent és azokra a hálózatba kerülő, segítséget igénylő személyekre terjed ki, akik egészségi állapotuk miatt szakápolásra szorulnak és ápolásuk lakásukon végezhető. Ezen túl az illetékes gondozó szolgálat munkatársa felé jelzéssel él a szakápolást végző személy, ha szociális ellátásra is szüksége van a betegnek.

Az ellátásba bekerülők részére az egyéni sajátosságokhoz, szükségletekhez igazodó szakszerű ápolást biztosítja.

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásaink iránt, kérem keressen minket elérhetőségeinken bővebb információért!